You are here


Sherman Middle School is a diverse, fully inclusive learning community.

We respect the dignity of every member of the Sherman community and value positive relationships as central to building and maintaining a safe learning environment.

We hold high expectations, academically and behaviorally, for all students which are clearly communicated, consistently modeled, and positively reinforced.

We support every student in achieving their potential and preparing for future opportunities and active citizenship.

We offer a standards-based curriculum that is student-centered, culturally responsive, integrated, and relevant.

We model teamwork, collaboration, collegiality, democratic governance, and a commitment to lifelong learning.

We partner with families and community stakeholders to nurture the intellectual, social, and emotional development of our students.


Declaración de la Misión de la Escuela Intermedia Sherman

La Escuela Intermedia Sherman es una comunidad de aprendizaje diversa y completamente inclusiva.

Respetamos la dignidad de cada miembro de la comunidad de Sherman y valoramos las relaciones positivas como fundamental para construir y mantener un ambiente seguro para aprender.

Mantenemos expectaciones altas, de los académicos y del comportamiento,  para todos los estudiantes, las cuales están comunicados claramente, demostrado coherentemente, y reafirmado positivamente.

Apoyamos cada estudiante en lograr su potencial y prepararse para oportunidades futuras y ciudadanía activa.

Ofrezcamos currículo basado en los estandartes, que está concentrado en el estudiante, responsiva a la cultura, integrado, y relevante.

Demostramos labor de equipo, colaboración, cooperación entre colegas,   gobierno democrático, y dedicación al aprendizaje de toda la vida.

Trabajamos juntos con familias y partes interesadas de la comunidad para cultivar el desarrollo intelectual, social, y emocional para nuestros estudiantes.


Tsev Kawm Ntawv Sherman Lub Hom Phiaj

Sherman yog ib lub tsev kawm ntawv qib nrab sua ntau yam los rau txoj kev kawm.

Peb hwm txhua leej ntawm Sherman lub meej mom thiab saib txoj kev sib cog phooj ywg rau nqi raws nruab nrab ntug  thiab tsom kwm txoj kev kawm mus rau qhov nyab xeeb.

Peb tswj txoj kev npaj siab, kev kawm thiab kev coj yam ntxwv, rau tag nrho ib tsoom menyuam kawm ntawv uas tau sib tham meej tseeb, tau siv tsis tu ncua, thiab tau tsim kho kom ruaj khov.

Peb txhawb txhua tus menyuam tus peev xwm rau txoj kev sib tw kawm thiab txoj kev npaj lawv lub neej tom ntej thiab txhawb kom lawv rais los ua ib tug neeg zoo.

Peb muaj cov ntaub ntawv kawm raws cov qauv kawm uas tsi ntsees rau me nyuam kawm ntawv, hais txog tej keeb kwm kev coj, hais txog kev sib koom, thiab hais txog kev sib thooj.

Peb siv kev koom tes ua ib pab, kev tawm tswv yim ua ke, kev sib koom lub fwj chim, kev ywj pheej, kev tswj fwm, thiab kev npaj siab rau txoj kev kawm mus ib txhis.

Peb koom tes nrog tsoom niam txiv thiab zej zog los pab txhawb kev txhim kho txog kev txawj ntse, kev sib raug zoo, thiab kev nyuab siab ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv.