You are here


Sherman yog ib lub tsev kawm ntawv qib nrab sua ntau yam los rau txoj kev kawm.

Peb hwm txhua leej ntawm Sherman lub meej mom thiab saib txoj kev sib cog phooj ywg rau nqi raws nruab nrab ntug  thiab tsom kwm txoj kev kawm mus rau qhov nyab xeeb.

Peb tswj txoj kev npaj siab, kev kawm thiab kev coj yam ntxwv, rau tag nrho ib tsoom menyuam kawm ntawv uas tau sib tham meej tseeb, tau siv tsis tu ncua, thiab tau tsim kho kom ruaj khov.

Peb txhawb txhua tus menyuam tus peev xwm rau txoj kev sib tw kawm thiab txoj kev npaj lawv lub neej tom ntej thiab txhawb kom lawv rais los ua ib tug neeg zoo.

Peb muaj cov ntaub ntawv kawm raws cov qauv kawm uas tsi ntsees rau me nyuam kawm ntawv, hais txog tej keeb kwm kev coj, hais txog kev sib koom, thiab hais txog kev sib thooj.

Peb siv kev koom tes ua ib pab, kev tawm tswv yim ua ke, kev sib koom lub fwj chim, kev ywj pheej, kev tswj fwm, thiab kev npaj siab rau txoj kev kawm mus ib txhis.

Peb koom tes nrog tsoom niam txiv thiab zej zog los pab txhawb kev txhim kho txog kev txawj ntse, kev sib raug zoo, thiab kev nyuab siab ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv.